Fémhegesztők minősítése az MSZ EN 287 és az

MSZ EN ISO 9606 sorozatok szerint

 

Magatartási és etikai viselkedési szabályok

A Tanúsítványban foglaltak szerint dolgozik, attól nem tér el és tudomásul veszi, hogy a Tanúsítvány szabálytalan felhasználása esetén azt a kiadó szervezet visszavonja, mely után a tevékenységgel felhagy és egyidoben a tanúsítványt visszaszolgáltatja.

Nem használja a tanúsítványt olyan módon, mely az MHtE-t rossz hírbe hozná, és nem tesz olyan nyilatkozatot, melyet az MHtE félrevezetonek, vagy illemtelennek tekinthet.

 

Érvényes árak:

Fémhegesztõi vizsgadíj: 22.500,- Ft+ÁFA

Sarokvarrattal kiterjesztés 6.000,- Ft+ÁFA

Kétéves meghosszabbítás 18.000,- Ft + ÁFA

9/2001/GKM rendelet szerint

Nyomástartó edény kiterjesztés (PED) 6.000,- Ft

Beütõ bélyegzõ: 5.000,- Ft + ÁFA

 

 

Letõlthetõ tesztkérdések

 

A volfrámelektródás, argon védõgázas ívhegesztõ (AWI) minõsítõ vizsga tesztkérdései (141)

 

A volfrámelektródás, argon védõgázas alumínium ívhegesztõ (AWI) minõsítõ vizsga tesztkérdései A (141)

 

Bevont elektródás kézi ívhegesztõ minõsítõ vizsga tesztkérdései (111)

 

A fogyóelektródás, védõgázas ívhegesztõ minõsítõ vizsga tesztkérdései (131/135)

 

A fogyóelektródás, semleges védõgázas alumínium ívhegesztõ minõsítõ vizsga tesztkérdései A (131)

 

Gázhegesztõ minõsítõ vizsga tesztkérdései (311)

 

9/2001 Nyomástartó berendezések (PED) tesztkérdései

 

 

A hegesztett szerkezeteket gyártó üzemek alkalmasságát meghatározó tárgyi, személyi és szervezeti feltételek között igen lényeges a hegesztést végrehajtó személyzet, a hegesztők megfelelő felkészültsége és szakismerete.

 

A hegesztéssel kapcsolatos munkák minősége függ a hegesztő kézügyességétől. Éppen ezért rendkívül lényeges tényező valamely hegesztett termék minőségbiztosításában az a képesség, ahogyan a hegesztő szóban, vagy írásban megadott utasításokat képes követni és ugyan ilyen lényeges a szakmai képességének vizsgálata.

 

Az e szabvány szerinti szakmai képesség vizsgálata függ a hegesztés módszereitől. Az egységes szabályokat és vizsgálati feltételeket be kell tartani és a szabványos próbadarabokat kell alkalmazni.

  

A szabvány olyan ömlesztőhegesztési eljárásokkal foglalkozik, ahol a hegesztő szaktudása, gyakorlottsága jelentősen befolyásolhatja a hegesztett kötés minőségét, amelyeket kézi vagy részben gépesített hegesztésnek neveznek. Nem tartoznak ide a teljesen gépesített és a teljesen automatizált eljárások.

 

Magyarországon az iskolarendszeren kívüli szakmai oktatást, képesítést és minősítést rendeletben* szabályozták, így a szabvány alkalmazásakor figyelembe kell venni annak előírásait is. A hazai gyakorlatnak megfelelően - bár az EN szabvány nem teszi kötelezővé - a hegesztőknek elméleti vizsgán kell bizonyítaniuk megfelelő szakmai felkészültségüket.

 

A fémhegesztők minősítési és tanúsítási rendjét az MHtE MEU 3 jelű eljárási utasítás szabályozza.

 

 

A minősítési folyamat 

 1. A minősítés előkészítését, bejelentését, személyi, tárgyi és dokumentálási feltételeinek biztosítását, valamint az varratvizsgálatok megszervezését az MHtE tanúsításával rendelkező minősítési helyek végzik.
 2. A minősítésen való részvételnek a minősítésre felkészítés nem feltétele.
 3. A minősítő személy a minősítés egységes követelmények alapján való lefolytatását, illetve eredményességét igazolja, míg a tanúsítványok, az igény szerinti beütő fémbélyegzők kiadását és nyilvántartását a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés végzi.

 

 

Egyéni jelentkezés az MHtE-nél

 

a) Az MHtE-nél tanúsításért folyamodó személynek a minősítéshez jelentkezési lapon (MEU6_HT-01 nyomtatvány) kell bejelentkezni.

 

A minősítést szervező továbbítja a jelentkezést a minősítési helynek.

 

b) A tanúsítás előfeltételeinek való megfelelés ellenőrzése és a megfelelőség megállapítása után a jelentkezővel írásban közli a minősítésre való jogosultságot, a jelentkezés elfogadását, illetve teendőit, valamint az igényelt minősítési eljárásnak megfelelő gyakorlati próbadarabok és hegesztő-, illetve forraszanyagok, a WPS, illetve a BPS jellemzőit, a próbadarabok hegesztésére és vizsgálatára vonatkozó előírásokat, továbbá az elméleti követelményeket, valamint a minősítés és tanúsítás várható időpontját és MHtE által számlázott díjat.

 

c) A vizsgán való részvétel feltételei:

  • betöltött 18. életév,
  • 8 általános iskolai végzettség,
  • munka- és tűzvédelmi oktatásban (pl. a minősítési helyen) történt részvétel igazolása,
  • egészségügyi alkalmasság orvosi igazolása

 

A minősítési igény bejelentése a minősítési hely által

 

A minősítési igényt a minősítési hely jelenti be a "Megrendelő és értékelő lap"-on

 

- MEU6_HT-02/1 nyomtatvány Minősítési eljárásra

 

a minősítést megelőzően legalább 5 munkanappal - különleges, soron kívüli (de a költségeket növelő) esetben 2 munkanappal - előbb a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülésnek (MHtE).

 

A megrendelőlap tartalmazza a minősítéshez szükséges adatokat a MEU6_HA-02/1 nyomtatványon:

 • a minősítő vizsga napját és kezdési időpontját,
 • a gyakorlati és az elméleti vizsga helyét,
 • minősítési eljárásonkénti bontásban a minősítésre jelentkezők azonosítási számmal ellátott nevét, születési helyét és időpontját, személyi igazolványának számát, az előírt feltételekre utaló nyilatkozatot,
 • a vizsgadarabok varratvizsgálatát elvégző, az MHtE által jóváhagyott vizsgáló hely megnevezését,
 • az igényelt kiterjesztéseket.

 

A megrendelő laphoz mellékelni kell a gyakorlati rész alapjául szolgáló WPS , illetve BPS eredeti példányát, melyek ajánlott formáját a MEU6_HT-03/1, MEU6-HT-03/4 nyomtatványsorozat tartalmazza.

 

 

A minősítés meghosszabítása

 • a MEU6_HT-07/1 formanyomtatványon történik az MSZ EN 287-1, MSZ EN 1418, MSZ EN 13585 szerinti tanúsítványhoz.

 

A MINOSÍTÉS LEFOLYTATÁSA

A vizsga csak az MHtE-nél, vagy általa szerzõdött helyen folytatható le.

A vizsga gyakorlati és elméleti részt tartalmaz. A vizsgarészek sorrendje szabadon választható.

A vizsgáztatónak a vizsga megkezdése elõtt ellenõrizni kell, hogy a szerzõdésben vállalt vizsgakörülmények adottak-e. Bármelyik feltétel nem teljesülése esetén a vizsga nem folytatható le.

A vizsgázgató megnyitja a vizsgát, ismerteti a vizsga elõírásait, menetét, idõfeltételeit, a Vizsgarendet, igazoltatja a Vizsgarend és az etikai szabályok tudomásulvételét.

Felhívja a vizsgázó figyelmét a munkavédelmi elõírások betartására és az etikus viselkedés fontosságára.

 

A hegesztõi vizsga gyakorlati része

A) A kijelölt idõpontban a minõsítésre jelentkezett és munkaképesen megjelent személyek jelenlétében a vizsgáztató:

 • azonosítja a vizsgázókat a személyi igazolvány (nem magyar állampolgár esetében az útlevél) alapján,
 • ellenõrzi a bemeneti feltételek teljesülését,
 • ellenõrzi a vizsgadarabokba fémbélyegzõvel beütött azonosító szám, valamint a vizsgalapon feltüntetett név és sorszám egyezõségét,
 • ellenõrzi a próbadarabok méreteinek, elõkészítésének megfelelõségét,
 • minden egyes vizsgadarabot a vizsgázó azonosító száma mellett a vizsgáztató beütõ fémbélyegzõjének lenyomatával kell ellátni,
 • meggyõzõdik a minõsítés elõtt a WPS, meglétérõl, ismeretérõl,
 • anyagbizonylataik alapján ellenõrzi a WPS-ben szereplõ alap- és hegesztõ-, vagy forraszanyagok megfelelõségét,

A minõsítés alatt ellenorzi:

 • a WPS betartását,
 • a WPS szerinti elsõ hegesztési varratsor (gyökvarrat) lehegesztése után a vizsgadarabot be kell mutatni a vizsgáztatónak, aki dönt a hegesztés továbbfolytathatóságáról, a javítás lehetõségérõl, vagy max. egy alkalommal egy újabb, beütött jelöléssel ellátott új vizsgadarab hegesztésérõl. Új vizsgadarabot csak nagyon különleges, a hegesztõtõl független ok (áramkimaradás, készülék meghibásodás, téves anyagválasztás stb.) miatt lehet engedélyezni. Ha a javítás, vagy az új darab hegesztés után olyan eredmény adódik, ami szerint a vizsgadarab további hegesztése céltalan, - a további ráfordítási költségek megtakarítása céljából – a minõsítés folyamatát eredménytelennek kell minõsíteni, le kell zárni és a kiértékelõ lapra a „nem felelt meg” eredményt kell rávezetni.

 

B) A készre hegesztett vizsgadarabokat a vizsgáztató átveszi, azokat szemrevételezéssel ellenõrzi, ennek eredményét a kiértékelõ lapon regisztrálja és aláírásával hitelesíti.

 

A hegesztõi minõsítés elméleti része

Az elméleti minõsítés írásbeli része az (anyagismereti, technológiai, biztonságtechnikai követelményeket tartalmazó) tesztlap vizsgáztató elõtt történõ kitöltése alapján történik.

A vizsgáztatónak ellenõriznie kell, hogy az alkalmazott minõsítõ vizsga tesztkérdései lapon ne legyenek a nyomdai kiviteltõl eltérõ jelölések, majd szétosztja a névre szóló tesztlapot és tájékoztatja a vizsgázókat a tesztlap kitöltési módjáról.

Az elméleti vizsgakérdések számát tartalmazó tesztlapon 20 tesztkérdés sorszáma található. A tesztkérdéseket tartalmazó lapokon a sorszámmal meghatározott sorszámmal meghatározott 20 kérdés és a lehetséges válaszok elolvasása után, a három lehetséges válaszból a hegesztõnek ki kell választania az általa helyesnek tartott egyetlen választ és ezt a tesztlapon a megfelelõ kockába be kell jelölni.

A vizsgáztatónak ügyelnie kell, hogy a vizsga során a vizsgázók egymás segítségét ne vegyék igénybe.

A 20 kérdésre történt válaszadás után a vizsgáztató – miután meggyõzõdött arról, hogy minden kérdésre született-e válasz, a „Megoldás és statisztikai lap” szükség szerinti felhasználásával megállapított helyes válaszokat összeszámolja és a helyes válaszok számát bejelöli. Amennyiben a helyes válaszok száma eléri a 14-et az elméleti vizsga megfelelõnek minõsül.

Ha a vizsga MEGFELELT, a tesztlapon a „nem felelt meg”- kockát jól láthatóan és egyértelmuen törölni kell, amennyiben viszont NEM FELELT MEG a „megfelelt”-kockát kell törölni. A vizsgáztató aláírja a Tesztlapokat.

A vizsgáztató, még az eredmények kihirdetése elõtt kitölteti minden vizsgázóval az „Elégedettségi felmérõ lap” c. nyomtatványt.

A vizsga a gyakorlati vizsgadarabok szemrevételezése és az elméleti vizsga eredményeinek kihirdetésével ér véget.

Az eredménytelen elméleti vizsgát követõen egy hónapon belül lefolytatható elméleti pótvizsga szabályai azonosak a leírtakkal.

További minõsítés alkalmával a tesztvizsga alól mentesül az, aki 6 hónapon belül az adott eljárásra vonatkozó érvényes tesztvizsgával rendelkezik.

 

A minõsítés iratai és a vizsgadarabok vizsgálata

Az elméleti és gyakorlati vizsga befejezése után a vizsgahely feladatai:

- a vonatkozó szabvány által elõírt varratvizsgálatok elvégeztetése, vagy elvégzése.

A vizsgálatokat, vagy akkreditált laboratórium, vagy az MHtE által jóváhagyott vizsgálóhely végezheti.

- sikeres minõsítés esetén az MHtE-tõl megkapott „Tanúsítvány” és WPS lap, valamint igény esetén a beütõ fémbélyegzõ átadása, vagy megküldése.

 

Fellebbezések, panaszok

A minõsítés eredményeivel, valamint a tanúsítási szervezet határozataival szemben a tanúsításért folyamodó személy felebbezhet. A fellebbezés eljárásrendjét, a fellebbezési elbírálók nevét a tanúsítási szervezet köteles közölni a tanúsításért folyamodóval.

 

A fellebbezést írásban kell benyújtani személyesen, vagy tértivevénnyel postai úton az MHtE (1148 Budapest, Fogarasi út 10-14) címen található tanúsítási szervezethez.

 

A borítékra fel kell tüntetni, hogy

Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés

"Hegesztõi tanúsítás" Fellebbezési Bizottság

 

 

Letölthetõ dokumentumok:

 

JELENTKEZÉSI LAP

Megrendelõ és kiértékelõ lap

  Hegesztõ, illetve keményforrasztó személy(ek) minõsítési és tanúsítási eljárására

HEGESZTÉSI UTASÍTÁS (WPS)

  az MSZ EN 287, illetve az MSZ EN ISO 9606 szerinti minõsítéshez

HEGESZTÉSI UTASÍTÁS (WPS)

Keményforrasztók MSZ EN 13585 szerinti minõsítéséhez

 IGÉNYLÕLAP ÉS NYILATKOZAT

Hegesztõi, hegesztõgép-kezelõi, illetve beállítói tanúsítás érvényességének meghosszabítása

SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK ÉS ELLENÕRZÕ LISTA

 

 

blue12_back.gif VISSZA

 

További in

 

 

.